Tinasoft thiết kế, cung cấp và triển khai hầu hết những hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho các đơn vị, tổ chức, giữ vai trò xương sống trong công cuộc vận hành hệ thống một các thông minh và tiện ích.
Các dịch vụ cung cấp gồm: Dịch vụ hạ tầng CNTT, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp, hệ thống mạng và bảo mật, hệ thống thanh toán, quản trị đơn hàng, giám sát chất lượng.
Lên đầu trang >>